گیسوی شهریور

تاچندساعت دیگرواردفصل جدیدی اززندگی ات میشوی

دوست دارم عمیقاشادباشی وازته دل بخندی:)

به مهربان بودنت ادامه بده.بگذارعشق سراسروجودت رافرابگیرد...

شهریوری جان^_^

دلیل شادی دیگران باش:)مرهم باش برای غصه های جانانِ زندگی ات

همراه باش برای عشق های دنیایت.کوه باش برای خواهرت:))

همراه روزهای بارانی دیگران باش...

به خانواده ات عشق بورز.بگذاردوست داشتن راازچشمانت بخوانند:)

خداوندا

خودم زندگی ام خانواده ام دوستانم وراه پرپیچ وخم دنیایم رابه خودت می سپارم:))

پناهم باش ای پناه بندگان...

20/6/1396

20ساله شدگانیم:))


+چقدخودموتحویل گرفتم^_^