نشسته جلوم وداره باذوق واسم حرف میزنه وتعریف میکنه

ومن غرق شدم تورویای خودم اصن نمیفهمم چی میگه فقط باسرتاییدمیکنم...