سلام:)

28ام تولدخواهرم بودومن حانیه ام دعوت کرده بودم:)

خیلی خوشیدبه همه مخصوصابه خودم^_^

بعداینک مهمونارفتن والدین رفتن خونه مامانبزرگه حانیه روواسه شام نگه داشتم

وبعدازمدت هاکلی حرفیدیم:))

+میگم این فیلم عاشقانه چقدخوبه*_*

+جمعه باشه باوالدین بری نمازجمعه

مامانبزرگه ابگوشت بارگذاشته باشه

ازمسجدمستقیم بری خونشون براناهار

بعدشم یه خواب بعدازظهرتابستانی:))

داریم ازاین روزبهتر...