نمیدونم میخوادچی بشه واصلانمیتونم تصورکنم که وقتی ازکنکورمیام گریم چجوریه؟!!

ازخوشحالیه یاازناراحتی....

فقط میدونم اوضام خوب نیست ن روحی ن جسمی

درسای نخونده!!!

کم تسلطیه درسای خونده...

استرس بالاکه ک بعضی وقتابیخیالم میکنه...

خلاصه ک اوضاع خوبی نیست..واصلاامیدبه قبولی ندارم

فقط میتونم یه کارکنم

کیلومترم وصفرکنم..چشام ببندم وبرم!!همین...

ازنوشروع کنم واسه خوب زندگی کردن

نتیجه هرچی باشه درحدتلاشمه ن کمترنه بیشتر.

برام دعاکنید.خییییلی:(