زندگی تابعی ازکوشش بی وقفه ی ماست

                                                     مردگانیم هرآن لحظه ک کوشش نکنیم