سلام:)

فک کنم دگه وقتشه منم همراه طراحای کنکوربرم توقرنطینه..والا:/

+وقتی صفه مرکزمدیریت وبلاگم بازمیشه اشک شوق میریزم ازاینهمه نظر:///