یاسال بعداین موقع شاخ میشی شاخ بازی درمیاری!!
یاازشاخ بازی بقیه شاخ درمیاری...
بعــــله...