اهم اهم...سلام:)

تک وتهنابه سرمیبریم

والدین رفتن مهمونی وشبم برنمیگردن گویا:/

ودراین مواقع حتمن اطلاع داریدکه همه ی فیلم ترسناک هایی که درکل دوران عمردیده ایم به صورت

 5بعدی ازجلوی چشمانمان عبورمیکندوخوفناک طورزل زده ایم ب کتابخانه ی روبه رو و پشت سرهم سوره
 میخوانیم وفوت میکنیم اطرافمان :دی

همسایه طبقه پایینی گویاعروسی گرفتن اهنگ حامدپهلان(شیرین شیرین عمرم شیرین شیرین
 
جونم:/)باصدای بلندپلی کردن وهماهنگ طوردست میزنن:///یکی ام اون وسط مسطاقرمیدهدمث اینکD:

هی دارم نقشه میچینم اگه یوقت دربازشدگل اومدببخشیددزدی چیزی اومدچگونه همه رامطلع گردانیم://

باشدکه تاصب زنده مانده وبه زندگی ادامه دهیم...