وای اینجاداره حسابی بارون میاد..
هریدقه یبارصدای رعدوبرق میاد منم که توخونه تهنا:/چ شود..
حالم خوبه:)