حال مزخرفی دارم..من هیچی قبول نمیشم هیـــــــچی.....

اخه این چ زندگیه مسخره ای که من دارم!این کنکورتموم شه من ی نفس راحت بکشم

باباخسته شدم بخدادگه نمیکشم..نمیتونم تحمل کنم

ن درست حسابی تفریح کردم نه مث ادم درس خوندم.

من به هیچکدوم ازآرزوهام نمیرسم هیچکدوم

حجم زیاددرسا

خستگی بی نهایت

پایه ضعیف

نقاط ضعف زیاد

من تواین راه چی دارم اخه که حداقل به اون دلخوش باشم چی دارم؟!!!