زندگی خیلی قشنگی داره..البته ازدیدمن...

هرجاروکه نگامیکنی یه نشونه ی قشنگ ازخدامیبینی:)این راهی که الان همه ماداریم میریم خیلی

سختیاداره مشکلات داره بالاپایین داره ولی انقدراتفاقات خوب داره که باعث شه مشکلات نبینی یااگرم

دیدی باهاش کناربیای وشادباشی:))خوبه دیگه مگه نه؟!

همه آدماتواین مرحله ای که الان ماهستیم بودن!رسته که توخیلی چیزادست وپای آدم بسته میشه ولی

همیشگی که نیست هست؟!!اگه یکم صبورباشی اگه خداروکنارخودت حس کنی همه ی این راه واست قشنگ میشه:)چون داری باتک تک سلول های بدنت واسه رسیدن به بهترین حس های دنیاتلاش

میکنی..یروزی چشم بازمیکنی ومیبینی همه ی این روزهاتمام شده وتوالان آسوده ای..پس نذارآرامشت چیزی بهم بزنه...


شیرینی اون لحظه هاکه منتظرتن یادن نره جانم:))