آرزوبه دل موندم یبارخودموبادرس خفه کنم://
+فقط خودم میدونم که موقع ثبت نام کنکورچه حال مزخرفی داشتم...

همه رومسخره ی خودم کردم..

حماقت محض