موفقیت

تکرارلجوجانه ی کارهای ساده است...

امیدوارم برسم به چیزی که پدرم دوست داشته  ولی ب دلیل یسری مشکلات نتونسته بهش برسه ورشته ی دگه ای خونده...ولی ازبنرجلوی اداره که قبولی های پزشکی ان عکس میگیره ونشونم میده ینی هنوزمنتظرمنه..که باعث افتخارش بشم:(

امیدوارم برسم ب چیزی که مادرم همیشه منوبااون پسوندصدامیکنه وهراتفاق خوبی واسش میفته میگه خوب مادردکترم دگه(مث همین چندروزپیش که تومسابقه ی دارت مقام اوردومیگفت مادریه دکتربایدقهرمان باشه)

امیدوارم برسم به چیزی که خواهرم آرزوشه...

+امشب رفتم مسجد..پدرم گفت بیاحاجتتو امشب ازحضرت فاطمه(س)بگیر

عقیدش اینه که حتی اگه من فیلسوفم بشم ولی خداروتوزندگیم حس نکنم یابی توجه ب آخرت باشم بدردنمیخوره..خودمم شدیدموافقم