ازاون خواب هایی بودکه وقتی بیدارشدم هزارمرتبه خداروشکرکردم که فقط یه خواب بوده....

خدایاتعبیرنشه ک من بیچاره میشم:(