بسم الله الرحمن الرحیم:)
ببین دختر..
توفقط5ماه وقت داری عالی بخونی.که آیندت به بهترین شکل ممکن بسازی...
که ادامه ی راه واست شیرین تربشه:)
این فرصت باقی مانده روباجون ودل بخون.فقط خودتوببین وتلاش هات..
باتمام وجودحسش کن اون لحظه ای روکه نتایج زحمات وتلاش هات میبینی..که میبینی خنده های قشنگ خانوادتو:))
5ماه متفاوت زندگی کن.الان همه ی زندگی توکنکوره!تک تک ثانیه های نفس کشیدنت بایدبه فکرهدفت باشی وواسش بجنگی...
+کارت نباشه که خانوادت دارن دکوراسیون عوض میکنن
+کارت نباشه بچه ی دخترخالت چندروزدیگه بدنیامیادوهمه واسه دیدن فندق کوچولومیرن
+دماغت بگیرتابوی عیدبه مشامت نرسه وفکرخریدنیادتوسرت
+یمدت دخترونگی کردن ببوس بزارکنار..نگوای وای موهام وای لباس چی بپوشم:/
+بادوستات درارتباط نباش پلیز...5ماه احترام به کلمه ی به من چه:/
+آخه من ندونم تواین وضعیت بحرانی پیش مهمون نشستنت چیه.والــــــ://ــــــــــا
ازاین به بعدهرکس اومد(که ب حول وقوه ی الهی دیگه کسی نیاد)ازاتاق بیرون نمیری...
باشدکه رستگارشویم ودرزمره ی خانم دکترهاقرارگیریم:))

صبرکن حافظ به سختی روزوشب                   عاقبت روزی بیابی کام را