حس خیــــــــــــــــلی خوب اینه که

یکی ازچیزایی که خیلی دوسش داری

بدی به ی کوچولوی دوم ابتدایی ودلش شادبشه باذوق نگاهش کنه:))

واین هدیه بشه بابت بستنی که واست آورده:))))