رفتم برای گواهینامه ثبت نام کردم:)

امروزجلسه ی اولش بود....

پنجشنبه مصاحبه دارم-_-