چراراهم گم کردم..
چرامن اینطوری شدم اصن چم شده!!
چراانقدرروحیم ضعیفه وسریع باحرف بقیه داغون میشم
چراارادم زیره صفره
چرادیگه شادنیستم
چرابخاطرپشت کنکورموندنم انقدرحرف شنیدم ازبقیه
چرامسخره ی خاص وعام شدم
چرادیشب رفتم که انقدربهم بریزم امروز
چراهمیشه خودمومیزنم به کوری
چرافکرمیکنن خنگم
اه خسته شدم
دوس دارم فقط الان نباشم همین